Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Kobutex: de ondernemer die haar producten op afstand aan klanten  aanbiedt, via haar website;
1.2 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.7 Dag: kalenderdag;
1.8 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
1.9 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.10 website: de website waarop Kobutex haar producten aanbiedt.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

2.1 Naam: Kobutex
Adres: Oost 6
9285 XL Buitenpost
E-mailadres: info@Kobutex.nl
Kvk nummer: 01124528
Btw identificatienummer: NL8189.54.371.B01

 

3. Algemeen

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van Kobutex. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en staan gepubliceerd op de website van Kobutex. De voorwaarden zijn van de website te downloaden.
3.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kobutex erkend.
3.4 Kobutex garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
3.5 Indien er onduidelijkheden zijn over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen dienen deze uitgelegd te worden naar de geest van deze gehele voorwaarden.
3.6 Een situatie die niet in deze Algemene Voorwaarden staat dient beoordeelt te worden in de lijn van deze voorwaarden.
3.7 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
3.8 Deze voorwaarden kunnen gewijzigd of aangevuld worden. Wijzigingen of aanvulling van de Algemene Voorwaarden hebben geen gevolgen voor bestaande bestellingen of overeenkomsten.

 

4. Aanbod

4.1 Het aanbod op de website bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling van het aanbod kan maken.
4.2 Indien er afbeeldingen bij de producten staan dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
4.3 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen op de website binden Kobutex niet.
4.4 Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kobutex bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.3 Aan de leveringsplicht van Kobutex zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kobutex geleverde producten een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.4 Indien de klant bij Kobutex een bestelling plaatst, kan hij zelf beslissen op welk adres de bestelling afgeleverd dient te worden. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven leveradres.
5.5 Wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Wijziging van het afleveradres kan worden gedaan totdat de bestelling nog niet is verzonden.
5.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
5.7 Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico over op de klant. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij Kobutex.
5.8 Indien een overeenkomst uit levering van meerdere producten bestaat dan is Kobutex bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk geleverd kunnen worden.
5.9 Indien Kobutex de bestelling retour ontvangt van de postbezorging dan is Kobutex gerechtigd de niet afgenomen producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
5.10 Eventuele genoemde levertermijnen op de website zijn altijd indicatief.

 

6. Prijzen

6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.
6.4 Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden zijn extra kosten verbonden. Dit wordt voor het moment van de bestelling duidelijk aan de klant gecommuniceerd op de website.
6.5 Alle prijzen op de site zijn exclusief verzendkosten. De actuele verzendkosten staan gepubliceerd op de website van Kobutex.
6.6 Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.

 

7. Betaling en incassokosten

7.1 Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
•         I-deal
•         Overboeking via bank – of girorekening.
7.2 Kobutex is gerechtigd de in lid 1 bedoelde betalingswijze te wijzigen.
7.3 Indien de klant vooraf betaalt dan kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens de volledige vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Kobutex gaat pas over tot verzending zodra zij het volledige factuurbedrag ontvangen heeft.
7.4 Voor betaling via I-deal, PayPal en overboeking zijn de voorwaarden van de derde eveneens van toepassing. Kobutex is geen partij in de relatie tussen klant en de derde.
7.5 Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Kobutex het recht, nadat zij de klant minimaal één heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
7.6 Kobutex heeft eveneens recht op betaling van alle gemaakte kosten ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de factuur. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd.

 

8. Zichttermijn/herroepingrecht

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 30 dagen na aflevering van het product zonder opgave van reden te retourneren.
8.2 De klant  is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk (of per mail) melding te maken bij Kobutex.
8.3 Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kobutex er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag en eventueel in rekening gebrachte  verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald.
8.4 Producten dienen te worden teruggezonden naar: Kobutex VOF, Oost 6, 9285 XL Buitenpost. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
Kobutex is gerechtigd een bedrag (met een minimum van € 5,00) in mindering te brengen op het te restitueren bedrag indien het geretourneerde artikel zich niet in de originele verpakking bevindt of de verpakking is beschadigd, er labels of verstevigingsstukken ontbreken of niet direct in verkoopbare staat bevindt.
8.5 Tijdens de zichttermijn dient de klant zorgvuldig om te gaan met de producten. De klant zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden (zoals passen voor de maat).
8.6 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde producten.

 

9. Gegevensbeheer

9.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kobutex, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kobutex. Kobutex houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
9.2 Kobutex respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
9.3 Kobutex maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Kobutex garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
10.2 De garantietermijn van Kobutex komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Kobutex is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
10.3 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kobutex) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te melden aan Kobutex. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Kobutex schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
10.4 Indien klachten van de klant door Kobutex gegrond worden bevonden, zal Kobutex naar haar keuze óf de geleverde producten kosteloos vervangen óf met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kobutex en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende product/producten.
10.5 De aansprakelijkheid van Kobutex voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van het factuurbedrag van de desbetreffende bestelling.
10.6 Iedere aansprakelijkheid van Kobutex voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Kobutex is alleen aansprakelijk voor directe schade. Zij is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot: gederfde winst, gemiste besparingen of enige andere gevolgschade.
10.7 Kobutex is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
10.8 Deze garantie geldt niet indien:
A) zolang de klant jegens Kobutex in gebreke is;
B) de klant de geleverde producten zelf heeft gewassen, gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kobutex, of wasvoorschriften en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
10.9 De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kobutex.
10.10 In geval van overmacht is Kobutex niet gehouden tot enige vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

 

11. Aanbiedingen

11.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
11.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kobutex zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
11.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kobutex slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
11.4 Aanbiedingen van Kobutex gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
11.5 Kobutex kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
11.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

12. Overeenkomst

12.1 Een overeenkomst tussen Kobutex en de klant komt, onder voorbehoud van lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
12.2 Na bestelling bevestigt Kobutex onverwijld langs elektronische weg de ontvangt van de bestelling. Zolang Kobutex de bestelling niet bevestigt, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
12.3 Kobutex kan zich op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede of sprake is van feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, dan is Kobutex gerechtigd  een bestelling te weigeren of nadere bijzondere voorwaarden te stellen.

 

13. Afbeeldingen en specificaties

13.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kobutex gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

14. Intellectueel eigendom

14. Alle rechten van intellectuele eigendom van informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten of met betrekking tot de website van Kobutex berusten bij Kobutex.
14.2 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder begrepen het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke toestemming van Kobutex, tenzij het gaat om privé gebruik.

 

15. Overmacht

15.1 Kobutex is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kobutex alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
15.3 Kobutex behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kobutex gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
15.4 Indien Kobutex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Eigendom van alle door Kobutex aan de klant verkochte en geleverde producten blijft bij Kobutex zolang de klant de vorderingen van Kobutex uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Kobutex wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
16.2 De door Kobutex geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
16.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
16.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan Kobutex of een door Kobutex aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Kobutex haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
16.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Kobutex zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

17. Klachten

17.1 Kobutex zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen.
17.2 Indien een klant een klacht heeft over de uitvoering van zijn bestelling, dan dient de klant de klacht per e-mail binnen 7 dagen nadat de klant het gebrek heeft geconstateerd te bij Kobutex in te dienen.
17.3 Een klacht over een geleverd product, dient de klant binnen 7 werkdagen na levering van het product per e-mail aan Kobutex kenbaar te maken.
17.4 Een ingediende klacht wordt binnen 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Indien Kobutex een langere termijn voor de klacht benodigd, dan zal zij de klant daarover schriftelijk informeren. Kobutex zal daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

18.1 Op alle overeenkomsten en bestellingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
18.2 Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3 Indien een geschil , voortvloeiend uit een overeenkomst of bestelling tussen Kobutex en klant, welke niet in onderling overleg opgelost kan worden opgelost, dan wordt het geschil voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.